Kolozsvári Református Egyházmegye

2024. június 12., szerda
Főoldal » Nőszövetség » Alapszabályzat

Alapszabályzat

2015. március 17.

Az Erdélyi Református Nőszövetség Alapszabályzata

I. Általános rendelkezések

    1.§   Jézus Krisztus anyaszentegyházának az Erdélyi Református Egy­házkerületbe tartozó nőtagjai hitéletük ápolására és gyakorlására szövet­ségbe tömörülnek.

    2.§  A szövetség szolgálata a teljes Szentírás és hitvallásaink, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás tanítása szerint történik a gyüleke­zetben, az egyházmegyében és az egyházkerületben.

    3.§ A szövetség neve: ERDÉLYI REFORMÁTUS NŐSZÖVET­SÉG, székhelye Kolozsvár. Működési területe az Erdélyi Református Egyházkerület.

II. A nőszövetség célkitűzései

    4.§ A nőszövetség több területen is végez szolgálatot Jézus Krisztus anyaszentegyházában (lelki élet, diakónia, kultúra). Szolgálata minden téren az igehirdetés szolgálatában áll. Szolgálatával Isten Igéjét terjeszti a gyülekezetben, az egyházmegyében és az egyházkerületben. Mindent, amit tesz, hitből és szeretetből teszi Isten dicsőségére és az anyaszent­egyház építésére. Tagjai hitükről és meggyőződésükről a társadalom minden területén vallást tesznek, hitelt érdemlő keresztyén életet élnek, és fegyelmezett, a Bibliát, valamint egyházukat szerető és áldozatot vál­laló életükkel példát adnak Isten igéjének és a Szentléleknek bennük munkálkodó és szolgálatukon keresztül kiáradó hatalmáról.

    5.§ A nőszövetség szolgálata a lelki élet terén

a) A nőszövetség tagjai a gyülekezeti istentiszteletet rendszeresen lá­togatják, imádkozó életet élnek, Isten igéjét rendszeresen olvassák és ta­nulmányozzák, S erre buzdítják mind családtagjaikat, mind a gyülekezet többi asszonyát.

b)   A hitélet ápolása érdekében a nőszövetség hetente bibliaórákat és imaórákat, valamint alkalom- és szükségszerűen csendesnapokat, illetve csendesheteket tart tagjai számára, ahol az asszonyok Isten Igéjével fog­lalkozhatnak és az Ige világosságában beszélhetik meg sajátos lelki és más természetű kérdéseiket. Mindennek célja a hitben való növekedés.

c)   A közösségi tudat (hovatartozástudat) és a hittudat ápolása érdeké­ben a nőszövetség alkalmanként templomi ünnepélyeket, szeretetvendég­ségeket és evangelizációs estéket rendez az egész gyülekezet bevonásá­val.

d)   A nőszövetség az asszonyok lelkigondozását családlátogatás útján is végzi. Ebben a szolgálatban különös gondot fordít nehéz családi hely­zetben stb. élő asszonyok pasztorációjára. Ennek a szolgálatnak célja az Igétől, a közösségtől és az anyaszentegyháztól eltávolodott asszonyok lelkigondozása és a templomi közösségbe való integrálása.

e)     Az egyes gyülekezeti nőszövetségi közösségek közti kapcsolat ápolása érdekében, az egymás hite által történő épülés jegyében a nőszö­vetség évente legalább egyszer (tájegységekre bontottan többször is) me­gyei és kerületi konferenciákat szervez.

f)    A Nőszövetség a gyülekezetben iratterjesztői szolgálatot végez. Támogatja az evangéliumi szellemű művek kiadását és azok terjesztését.

6.§  A nőszövetség szolgálata a diakónia területén

a)   A nőszövetség pénzbeli, terménybeni vagy más természetű adomá­nyaival támogatja és segíti a gyülekezet szegényeit, a rászorultakat, sok­gyermekes családokat, hajléktalanokat, árvíz- vagy tűzkárosultakat, stb.

b)    Felvállalja a gyülekezet betegeinek otthoni gondozását, segítség nélküli betegágyas kismamák segélyezését, utcagyermekek, szenvedély­betegek gondozását és ápolását, a betegek orvossággal való ellátását.

c)   A szükségnek megfelelően népkonyhát szervez és tart fenn, továb­bá saját intézményhálózatot építhet ki (öregotthon, árvaház, utcagyerek­misszió, alkoholmentő misszió stb.). Ezeket az intézményeket a fennálló törvényes keretek között szervezi, működteti és tartja fenn.

d)   A saját gyülekezetükben végzett diakóniai szolgálaton kívül a nő­szövetség kérésre támogatja más gyülekezetek nőszövetségének munkáját a felebaráti szeretet és segítségnyújtás jegyében.

e)    A nőszövetség adományaival támogatja a gyülekezet, az egyház­megye vagy egyházkerület szeretetintézményeit, illetve iskoláit.

f)   A gyülekezetek nőszövetségei mind megyei, mind kerületi szintén évi diakóniai munkaprogramot dolgoznak ki, amit megyei vagy kerületi összefogással valósítanak meg.

g)    A nőszövetség diakóniai munkája mind gyülekezeti, mind megyei, mind kerületi szinten igehirdetés, olyan szolgálat, amit az asszonyok hit­ből, szeretetből és önkéntesen végeznek Urunk dicsőségére.

    7.§  A nőszövetség szolgálata a művelődés terén

a)   A nőszövetség felvállalja a vallásos, bibliai és egyházi tematikájú szépirodalom terjesztését és népszerűsítését. Ennek érdekében gyüleke­zeti könyvtárat, felolvasó, vetítéses és ismeretterjesztő előadásokat szer­vez asszonyoknak, fiataloknak, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Hasonlóképpen, ismeretterjesztő előadásokat szervez olyan kulturális és tudományos témakörökben, amelyek foglalkoztatják az asszonyokat, s amelyek mind művelődéstörténeti, mind társadalometikai szempontból segítik a nőszövetség tagjait, hogy Isten gyermekeiként megtalálják he­lyüket a civil társadalom naponkénti kihívásai között.

b)   Tagjai számára a nőszövetség természetismereti és honismereti ki­rándulásokat szervez.

c)    Egyházi és történelmi ünnepek alkalmából műsoros előadásokat, templomi ünnepélyeket és összejöveteleket rendez.

d)   Népművészetünk és a keresztyén etikával nem ellenkező népha­gyományaink ápolására és megőrzésére varrókört, szövőkört, főzőkört stb. szervez az asszonyok és a leányok részére.

    8.§     A nőszövetség szolgálata az ökumené terén

    a) A másság tiszteletben tartásával, arra figyelve, ami összeköt és nem arra, ami elválaszt, a nőszövetség bibliaórai és istentiszteleti közösséget vállal más felekezetek nőszövetségeivel.

    b) A Nőszövetség közös diakóniai programot dolgozhat ki más fele­kezetek nőszövetségeivel gyülekezeti, egyházmegyei és kerületi szinten.

    c) A Nők egyetemes imanapjának megtartásával a nőszövetség bekap­csolódik a világ keresztyén asszonyainak közösségébe.

 

III. A nőszövetség vagyona

    9.§  Alapító díjak és rendes tagdíjak, pártoló tagok önkéntes adomá­nyai, egyéb adományok, bibliaórai perselypénzek, vallásos, templomi ünnepélyek, kiállítások bevételei, az asszonyok kézimunkáinak, művészi alkotásainak értékesítéséből származó bevételek, tombolabevétel, pályá­zatokból, belföldi és külföldi testvérgyülekezetektől, segélyszer­vezetektől, szponzoroktól stb. származó jövedelem.

    10.§ A nőszövetség elfogadhat alapítványokat, hagyatékból származó adományokat stb., vagy épp vásárolhat ingatlant célkitűzéseinek megva­lósítása érdekében.

    11.§ A nőszövetség vagyonáról a vagyonkezeléssel megbízott tiszt­ségviselők, esetenként főállású alkalmazottak pontos leltárt készítenek, pénztárnaplót és napra kész könyvelést vezetnek az egyházi pénzügyviteli szabályoknak megfelelően.

    12.§   A nőszövetség kiadásait és bevételeit az évi költségvetés hatá­rozza meg. Ezek elszámolása az összvagyonnal együtt az évi zárszám­adásban történik. A költségvetési év azonos a naptári évvel.

                             IV. A nőszövetségi tagság

    13.§A nőszövetség tagja lehet minden református konfirmált nő.

    14.§A nőszövetségnek hivatalból tagjai az egyházkerület püspöke, az egyházkerületi és egyházmegyei missziói előadók, az esperesek, az egyházközségek rendes és helyettes lelkipásztorai. Ezek a tagok a nőszövetség gyűlésein tanácskozási joggal rendelkeznek. 

    15.§  Az Erdélyi Református Nőszövetségnek vannak egyházközségi és egyházmegyei tagozatai, ezek együttesen alkotják a kerületi tagozatot, magát az Erdélyi Református Nőszövetséget.

    16.§  A nőszövetségbe való belépés az egyházközségi tagozatnál történik. A tagok felvétele ügyében az egyházközségi nőszövetség elnöksége határoz. Határozata ellen 15 napon belül a gyülekezeti nőszövetség köz­gyűléséhez lehet fellebbezni.                                                                                 

    17.§   A tagok jogai: a nőszövetségi tagoknak a közgyűlésen indítványozási, tanácskozási és szavazati joguk van. Mindegyik nőszövetségi tag választható.

    18.§   A tagok kötelességei: a tagok kötelesek a nőszövetség célkitűzé­se megvalósításában teljes erővel, hittel és szeretettel közreműködni, a reájuk bízott feladatokat vállalni és elvégezni.

V. A nőszövetség tagozatai

    19.§   A gyülekezeti nőszövetség

a)  A tagok összessége alkotja a nőszövetség közgyűlését.

b)  A közgyűlés választja meg a nőszövetség elnökségét.

c)  Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök (vagy alelnökök), a titkár, a pénztáros (kicsi gyülekezet esetében a titkár és a pénztáros lehet egy és ugyanazon személy) és a jegyző.

d)  A tisztségviselők megbízatása 6 évre terjed. Ez idő elteltével ismét megválaszthatok.

    20.§   Az egyházmegyei nőszövetség

     a) Az egyházmegye gyülekezeteiben működő nőszövetségek összes­sége alkotja az egyházmegyei nőszövetséget.

     b) Az egyházmegyei nőszövetség vezető testülete a közgyűlés, amely­nek tagjai a gyülekezeti tagozatok elnökségének tagjai, valamint a helyi tagozat részéről három kiküldött.

     c) A közgyűlés a gyülekezeti nőszövetség szervezeti mintája alapján választja meg a megyei elnökséget (elnök, alelnökök, titkár, pénztáros, jegyző).

     d) A tisztségviselők megbízatása 6 évre terjed. Ez idő elteltével ismét megválaszthatok.

    21.§   A kerületi nőszövetség

a) Az egyházkerület gyülekezeteiben működő nőszövetségek összes­sége alkotja a kerületi nőszövetséget.

b)   Vezető testülete a közgyűlés, amelynek tagjai az egyházmegyei ta­gozatok elnöksége, valamint minden megyei tagozatból 2 kiküldött.

     c)A közgyűlés a gyülekezeti tagozat szervezeti mintája alapján vá­lasztja meg az elnököt, a 4 alelnököt, a pénztárost és a jegyzőt. Az elnök­ségnek hivatalból tagja mindegyik megyei elnöknő, valamint a kerületi titkár, akit a kerületi elnöknő választ munkatársául.

     d) A tisztségviselők megbízatása 6 évre terjed. Ez idő elteltével ismét meg-választhatók.

VI. A közgyűlés

    22.§  A gyülekezeti, egyházmegyei és kerületi közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.

     a)  A nőszövetség évente legalább egyszer közgyűlést tart.

     b)  Rendkívüli közgyűlés összehívását legalább 30 tag kérheti. A ké­rést írásban kell beterjeszteni az összehívás okának részletes megjelölé­sével. A kérésen a kérelmezők feltüntetik pontos lakcímüket. A kérelmet alá kell írni. Szabályszerű kérelem esetén az elnökség nem tagadhatja meg a közgyűlés összehívását.

    23.§  A közgyűlés összehívása meghívó, vagy a nőszövetség lapjában való közzététel, vagy szószékről való kihirdetés útján történik. A köz­gyűlés időpontjáról a tagokat annak tartása előtt legalább 15 nappal érte­síteni kell. A meghívón a tárgysorozatot fel kell tüntetni.

    24.§  A közgyűlés határozatképességéhez a tagok, illetve a kiküldöttek legalább egyharmadának jelenléte szükséges. Alapszabályzat-módosítás, más egyesületbe való beolvadás, valamint a nőszövetség feloszlatása s ez esetben a vagyon hovafordítása tárgyában összehívott közgyűlés határo­zatképességéhez a tagok, illetve a kiküldöttek legalább kétharmadának jelenléte és a hozott határozatokhoz a jelenlevők 2/3 részének hozzájá­rulása szükséges.

Határozatképtelenség esetén ugyanazzal a tárgysorozattal 8-30 napon belül újból összehívandó a közgyűlés, mely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.

   

    25.§ A közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén valamelyik alel­nök elnököl.

A közgyűlés határozatait felkiáltással vagy szavazással hozza meg. Szavazás esetén a közgyűlés általános szótöbbséggel határoz. Szavazat­egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A jelenlevők 1/10-e, de leg­alább 10 tag kérésére az elnök titkos szavazást rendel el.

A közgyűlés lefolyásáról, a jelen volt tagok névsorának feltüntetésé­vel jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, a jegyző és a közgyűlés elején az elnök által felkért két tag mint hitelesítő ír alá.

    26.§  A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

     a) az elnökség megválasztása,

     b) az évi jelentés tárgyalása,

     c) az évenkénti költségvetés és zárszámadás tárgyalása, a felelős számadók részére a felmetés megadása,

     d) fontosabb vagyoni kérdésekben való döntés, a nőszövetség vagyoni állagát érintő jogügyletek elhatározása és jóváhagyása, általában a nő­szövetség vagyoni ügyeinek végső fokon való eldöntése,

     e) az elnökség megfellebbezett határozatainak felülbírálása,

     f) a tagok indítványainak letárgyalása,

     g) az alapszabályzat módosítása,

     h) a nőszövetség feloszlásának kimondása, ez esetben a vagyon hova- fordításának céljáról való határozás,

     i) más szövetséggel való egyesülés elhatározása.

    27.§   Az elnökség hatáskörébe tartozik:

     a) a nőszövetség mindazon ügyeiben való határozathozatal, amelyek nincsenek a közgyűlésnek fenntartva,

     b) az évi jelentés, költségvetés és zárszámadás elkészítése,

     c) kisebb jelentőségű vagyoni kérdésekben való határozás, általában a vagyon kezelése,

     d) a tagok felvétele, illetve döntéshozás a tagok kizárása tárgyában,

     e) az időközben megüresedett tisztségeknek a legközelebbi közgyűlé­sig való ideiglenes betöltése,

     f) fizetéses tisztviselők választása, alkalmazottak felvétele és elbo­csátása,

     g) a nőszövetség ügyvitelének állandó vezetése, illetve ellenőrzése,

     h) a közgyűlés előkészítése, összejövetelek, előadások, konferenciák rendezése, kiadványok tárgyában határozathozatal,

     i) az elnökség elnöke a nőszövetség elnöke, aki a gyűlés összehívásáról gondoskodik,

j) elnökségi gyűlést legalább negyedévenként kell tartani, kerületi szinten évente legalább egyszer. Az elnökség határozatképes, ha a tagok együttes számának legalább 1/3-a van jelen. Az elnöklésre és a jegyző­könyv vezetésére a közgyűlésnél említett szabályok irányadók.

    28.§ Az elnök hatásköre

a)   Az elnök a nőszövetség munkájának legfőbb irányítója. Hatóságok előtt és más egyesületekkel szemben képviseli a nőszövetséget.

b)   Egybehívja a közgyűlést és az elnökségi gyűlést. A gyűléseken el­nököl. Szavazategyenlőség esetében döntő szava van.

c)    Elkészíti a nőszövetség évi diakóniai és konferenciai programját, amit a közgyűlés elé terjeszt jóváhagyás végett.

d)   Ellenőrizheti a pénztárt és a vagyonkezelést.

    29.§  Az alelnökök az elnököt mindenben támogatják és akadályozta­tása esetén helyettesítik. A kerületi alelnökök feladata a megyéikben fo­lyó munka koordinálása és az azokról szóló egységesített évi jelentések elkészítése.

    30.§ A titkár munkakörét az elnök állapítja meg az elnökség jóváha­gyásával.

31.§  A jegyző a gyűlések jegyzőkönyvét és a nőszövetség levelezését vezeti.

    32.§  A pénztáros kezeli a nőszövetség pénzét és vagyonát. Minderről okmányolt számadást készít. Vezeti a vagyonleltárt.

    33.§  A szövetségi feladatok betöltésére az elnökség munkaágaknak megfelelő szakcsoportokat hozhat létre, szakértők bevonásával. Az egyes szakcsoportok (szakosztályok) vezetése és ellenőrzése az elnökség fel­adata.

 

VII. Záró rendelkezések

    34.§   Az egyházközségi tagozatok felett a közvetlen felügyeletet az egyházközség presbitériuma, az egyházmegyei tagozat felett az egyház­megyei tanács, az egyházkerületi nőszövetség felett az Igazgatótanács gyakorolja.

    35.§ A nőszövetség feloszlatása esetén a nőszövetség vagyona az egyházközségre, az egyházmegyére, illetve az egyházkerületre száll.

    36.§  Az egyes tagozatok feloszlatását az Igazgatótanács hivatalból is elrendelheti, ha valamelyik tagozat alapszabályzat-ellenes, az egyház ér­dekei ellen vét, hithűségbe ütköző magatartást tanúsít. A hivatalból való feloszlatást az Igazgatótanács az ellenőrzést gyakorló egyházi testületek jelentése alapján eszközölt vizsgálat után, a vizsgálat eredményeinek függvényében rendeli el.

    37.§ A református nőszövetséget külső politikai hatóságokkal szem­ben azok az egyházi felügyelő hatóságok képviselik, amelynek védelme és felügyelete alatt áll.

Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!

Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.

Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat!

Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsá­lemet életednek minden idejében;

És meglássad a fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

                                         Zsolt 128,1-6