Kolozsvári Református Egyházmegye

2024. május 30., csütörtök
Főoldal » Presbiteri Szövetség

Presbiteri Szövetség

2014. április 26.

 

Presbiteri Szövetség

 

 

Facebook elérhetőség

A Kolozsvári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége 

       

Üdvözöljük a Kolozsvári Református Egyházmegyét a  Világhálón !

 

 Szeretett testvéreink, tisztelt olvasók!  

 „ Úgy tekintsen minket az ember, mint   Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait „ ( 1.Kor. 4 , 1 .)

                                                                 

            A Kolozsvári Református Egyházmegye megalakulását követően, 2013 márciusában megalakult az egyházmegye belmissziós szövetségei keretében működő Presbiteri Szövetség is.

             Szövetségünk célkitűzései között fellelhetők:

-         A presbiter református önazonosságának erősítése

-         A presbiter biblia és hitvallásismeretben való jártasságának elmélyitése

-         Egyházunk történelmének és hagyományainak megismerése

-         Egyházunk és népünk érdekében végzett szolgálat fokozott odaadással való végzése

-         A presbitérium és lelkipásztor közötti együttmüködés elősegítése

-         A gyülekezeti tagok és presbiterek közötti állandó kapcsolattartás biztosítása.

       A hatékonyabb kapcsolattartás érdekében egyházmegyénket 4 földrajzi körzetre (régióra) osztottuk, ahol évente presbiterképző találkozókat rendezünk.

Ezeken az alkalmakon presbitereink, a szolgálatukkal kapcsolatos érdekes előadásokat hallgatnak meg tapasztalt lelkipásztorok vagy teológiai tanárok tolmácsolásában.

       A körzeti találkozóinkat egy-egy vidéki gyülekezettel közösen rendeztük, ezzel is erősítve a falvakon élő református testvéreink hitéletét.

Minden körzeti találkozón jelen voltak a gyülekezetek lelipásztorai is ahol „közös a cél, közös az együtt megtett út „jelige alapján megbeszéltük, megvitattuk egymás gondjait, nehézségeit, de az örömöket és jó eredményeket is megosztottuk egymással.

        Az edigi találkozóinknak Kajántó, Kolozs, Tordaszentlászló, Magyarfenes, Magyarfodorháza és Magyarszovát adott otthont.

        A 2014-es évet meghatározó missziói parancs szellemében szövet-ségünk nagy hangsúlyt fektetett a gyülekezetépítésre, értékeink, örökségünk megőrzésére és egyházunk és népünk megmaradásáért folytatott küzdelemben a jövőnket biztosító gyermekekkel és fiatalokkal is tevékenyen foglalkoztunk.

        Szövetségünk szervezésében egyházmegyénk gyülekezeti tagjai részt vehettek a Debrecenben és Sepsiszentgyörgyön megrendezett református világtalálkozón.

       Presbitereink egyik fő feladata, hogy sokkal több szeretettel és gondoskodással keressék meg azokat a testvéreinket, akik távol kerültek Istentől.

       Egyházaink lehetősége és feladata, hogy elveszett testvéreinket megtalálja, templomainkba elhozza, ahol a mi dolgunk igazi keresztény közösséget biztosítani számukra. Ezért kiemelt fontosságú a családlátogatás!

       Ha mindannyian, akik egyházainkért, református magyar népünkért felelősséget érzünk, tenni akarunk és összefogunk, Isten áldásával eredményeket érhetünk el.

Ami feladatunk a mag elhintése az ige ereje által, Isten pedig bizonyára megáldva munkánkat meghozza a növekedést, gyarapodást!

Drága testvéreim!

         Az évszázadok során, e tájakon végigsöpört háborúk sem tudták elpusztítani az Isten kegyelméből számunkra átmentett többszáz-éves templomokat, amelyeket elődeink gondoztak, ápoltak a mi kötelességünk pedig a következő nemzedéknek átadni.

Egyházmegyénk belmissziós szövetségei ilyen meggondolásból szervezték meg az idén az elnéptelenedett, elárvult páncélcsehi és magyarderzsei templomok és környékének a kitakarítását.

         A 70-80 fős csoportoknak sikerült megtisztítva a vad növényzet rabságából kiszabadítani és az őket megillető állapotba hozni ezt a két 700 éves csodálatos templomot egy olyan közösségben ahol már csak egy-egy református lélek él.

Szövetségünket aggasztja az a fájdalmas helyzet, amit a nagymére-tü asszimilációs folyamat idéz elő!

Szomorúsággal tölt el történelmi egyházaink tagjainak és népünknek számbeli csökkenése.

Úgy érezzük, hogy mindannyiunknak tennünk kell valamit e belülről jövő ÖNPUSZTÍTÓ folyamat ellen.

      Jövőnknek, megmaradásunknak letéteményesei, záloga gyermekeink, fiataljaink.  Meg szeretnénk teremteni a lehetőséget arra, hogy fiataljaink minél gyakrabban találkozzanak egymással, ismerkedjenek, barátkozzanak. Olyan találkozókat szervezünk, ahol ápolhatják anyanyelvünket, népdalokat, néphagyományokat tanulhatnak, irodalmi és történelmi ismeretekkel gazdagodhatnak, mindezt az evangélium hirdetése szellemében, lelkipásztorok, vallástanárok vezetésével.

       E cél elérése érdekében szövetségünk szervezésében az elmúlt nyáron három csoportban 75 fiatalt táboroztattunk Kolozson. Egyházkerületünk, személyesen Ballai Zoltán tanácsos úr jóvoltából 15o gyermek vehetett részt a hargitai Ivón rendezett Erzsébet táborban. Ennek szervezésében részt vettek lelkipásztorok, presbiterek és a nőszövetség tagjai is.

       Úgy érezzük, hogy ezek a rendezvények elérték céljukat tudván azt, hogy sok olyan fiatalt vonhattunk be gyülekezeteink életébe, akik nehéz körülmények között élnek, gyengén beszélik anya-nyelvünket vagy pedig még soha nem vettek részt sem kiránduláson, sem táborban. Ezt jelzésként szántuk a szülők irányába is : tudják meg , hogy a református egyház törődik és foglalkozik gyermekeikkel !

      Végül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki az Egyház-megye vezetőségének, személyesen Dr.Bibza Gábor esperes úrnak az önzetlen erkölcsi támogatásért, bíztatásért, azt, hogy minden eddigi rendezvényünkön részt vett, beleértve az önkéntes napokat is.

Köszönjük egyházmegyénk lelkipásztorainak, presbitériumainak, egyháztagjainak, hogy gyakran értékes, jóhiszemű tanácsokkal láttak el, ezzel is elősegítve munkánkat.

Úgy érezzük, hogy jövőbeni terveink megvalósíthatók, mert Isten áldását és segítségét kérjük szolgálatunkra!

 

             Isten áldja a Kolozsvári Református Egyházmegye gyülekezeteit!

                                Testvéri szeretettel és tisztelettel, 

            a P.Sz. Elnökségének megbízásából Floriska István elnök.

További fényképek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703933506335228.1073741839.372242002837715&type=3 

Presbiteri Szövetség